διεθνές

φεστιβάλ

κιθάρας

Βόλου

Volos

international

guitar

festival

5

Volos international guitar festival

13-17

Ιουλίου / July

2019

Founder: Costas Cotsiolis    Artistic direction: EGTA-Hellas